Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu ESOP

e-Instytucja.pl sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.podatki.tryncza.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego ESOP

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-31.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-02-11.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.
 • Kontrast w niektórych miejscach serwisu może nie być prawidłowy.
 • Mogą zdarzyć się linki otwierające nowe okna bez uprzedzenia użytkownika.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-02-11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ryszard Matyja, ug.tryncza@data.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 166421221. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Brak atrybutów ALT w elementach IMG [1.1.1]
 • Brak ustawionego języka podstawowego strony [3.1.1]
 • W serwisie nie ma nagłówków lub są użyte nieprawidłowo [2.4.6]
 • W serwisie brakuje linka umożliwiającego przeskoczenie bezpośrednio do głównej treści [2.4.1]
 • Nie wszystkie funkcjonalności serwisu są dostępne za pomocą klawiatury [2.1.1]
 • Tytuły nie odpowiadają treści stron [2.4.2]
 • Brak etykiety do pól w formularzu [1.1.1, 1.3.1, 2.4.6, 3.3.2]
 • W serwisie zaprezentowano tekst w postaci grafiki [1.4.5]
 • Brak treści przycisków [1.1.1, 2.4.4]
 • Brak treści oraz opisu linków [2.4.4]
 • Brak tekstu alternatywnego dla zdjęć będących odnośnikami[1.1.1, 2.4.4]Dostępność architektoniczna

W odległości ok. 20 metrów od wejścia głównego do Urzędu biegnie droga krajowa nr 77 relacji Przemyśl – Lipnik i znajduje się przystanek PKS
W rozkładzie jazdy autobusów wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.
Dostępność wejścia
Do budynku prowadzą trzy wejścia dwa od głównej drogi i jedno od tyły gdzie znajduje się główny parking. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Z uwagi na spory ruch samochodowy od głównej drogi, należy zachować szczególną ostrożność.
Dostępność parkingu
Urząd posiada parking ogólnodostępny. W odległości ok. 10 metrów od drzwi wejściowych od tyłu budynku. Można również zaparkować na parkingu wokół Trynieckiego Centrum Kultury w odległości około 40 metrów
Dostępność toalety
Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku
Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy punktu OBSŁUGI KLIENTA.
Utrudnienia
Pochylnia zamontowana na parterze w wejściu do budynku nie jest automatyczna – wymaga pomocy drugiej osoby.
Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
Obsługa osób słabosłyszących
Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.
W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji:
- kontakt bezpośredni przez osobę przybraną – tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy);
- kontakt za pośrednictwem tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – którego zapewnia Urząd Miasta w Warszawie;
- kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@warszawa.pl;
- kierowanie korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Warszawie: link do ESP;
- przesyłanie faksów pod numer: 22 / 324 64 97;
- kierowanie korespondencji za pośrednictwem formularza kontaktowego publikowanego na stronie internetowej: kontakt.
Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać poprzez przesłanie formularza drogą elektroniczną na adres tlumacz@warszawa.pl lub faksem na numer 22 / 368 64 97 albo poprzez dostarczenie formularza do kancelarii urzędu (Warszawa, Al. Jerozolimskie 42, pok. 187) lub wypełnienie go na miejscu.
Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243)
W tym bloku można opisać takie elementy jak:
- wejścia (odpowiedni rozmiar drzwi, obecność podjazdów / pochylni dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, linii naprowadzających, oznaczeń na schodach, sygnalizacja dźwiękowa),
- stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych na parkingach
- wyposażenie w windę, podnośniki, schodołazy,
- obecność toalet dostosowanych do osób z niepełnosprawnością,
- przejrzystość i wyrazistość tablic informacyjnych na zewnątrz i wewnątrz budynku (odpowiedni rozmiar czcionki, napisy w alfabecie Breilla),
- piktogramy i oznaczenia czytelne dla osób niesłyszących, niewidomych, poruszających się na wózkach,
- dostępność w urzędzie / instytucji osoby posługującej się językiem migowym.

Ułatwienia dostępu: